Hvem er ansvarlig?

Det er grunneieren som eier overvannet på egen eiendom.

Kommunen har ansvaret for at systemer for overvann er dimensjonert og vedlikeholdt på en forsvarlig måte. Kommunen har også ansvar for overvann fra kommunal eiendom.

Private grunneiere har ansvaret for egen tomt, og håndtering av overvann på en måte som ikke medfører ulemper for andre.

Det renner vann fra naboens tomt. Hvem har ansvaret?

Vårt beste råd er å sette seg inn i partenes rettigheter og snakke med naboen.

Hvis det er arbeid på naboeiendommen som er årsak til at vannet finner veien til din eiendom, anbefaler vi at du setter deg inn i naboloven §2, som er en privatrettslig lov.

Jeg skal drenere rundt huset. Hvor kan jeg lede vannet?

Drenering holder grunnvannsspeilet nede rundt kjelleren. Grunnvannet fra dreneringsledningene kan ledes til kommunal overvannsledning. Dersom det ikke finnes en kommunal overvannsledning i området, må du lede bort grunnvannet fra dreneringen i eget system. Dette må ikke medføre ulemper for naboene.

Hvis du ønsker å knytte eiendommen din til en kommunal overvannsledning, må du kontakte en rørlegger som hjelper deg med søkeprosessen.

Takvannet skal føres til terreng.

Finn mer om overvann her

Alle aktører med ansvar for en oppgave eller funksjon som påvirker eller påvirkes av overvann må forholde seg til overvannshåndtering. Les mer på Miljødirektoratet.no