Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektkoordinator for "Helhetlig omsorg for pårørende med høy omsorgsbelastning".

 

Bakgrunn: 

Endringer i befolkningens alderssammensetning og livsstil bidrar til at flere lever lengre med alvorlig sykdom. Alvorlig sykdom rammer pasientens livskvalitet på mange måter og berører hele familien. Kommunene har tradisjonelt hatt lite fokus på pårørendearbeid i helse- og omsorgstjenestene. Pasient/bruker er fokus, pårørende glemmes lett. Noen kommuner har prosedyrer som innebefatter ivaretakelse av pårørende, men disse er ofte ikke godt nok implementert. Det er behov for systematisering og implementering av kompetanse, prosedyrer og opplæring for ivaretakelse av pårørende. 

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten sier blant annet at helseforetak og kommuner skal sikre at helsepersonell har nødvendig kompetanse på involvering og støtte til pårørende. Helseforetak og kommuner bør ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over lokale støttetiltak for pårørende og tilbudene bør gjøres kjent for pårørende og personell. Helsepersonell bør kunne videreformidle tilbudene til pårørende. 

 

Mål for prosjektet: 

Det overordnete målet i dette prosjektet er å styrke kvaliteten på tjenestene til pasienter og brukere gjennom systematisk samarbeid med pårørende. Vi skal utvikle og implementere systemer, verktøy og prosedyrer for systematisk samarbeid med pårørende for å forbedre pårørendes situasjon og forebygge at de utvikler egne helseplager. Vi har stor tro på at godt informerte, medvirkende pårørende føler mindre belastningsbyrde enn om de ikke blir ivaretatt. Det er vanskelig å se på pasient/bruker alene og slik lage gode tjenester. Pårørende utgjør sammen med pasient/bruker en familie som alle er berørt av dens sykdom. 

Prosjektet har fire hovedmål; 

  1. Godt informerte og trygge pårørende fra dag én 
  2. Forsterket tilbud til pårørende med tunge pårørendeoppgaver 
  3. Pårørende som en ressurs 
  4. Godt informerte og trygge ansatte 

 

Arbeidsform:

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Namsos, Overhalla, Verdal, Levanger, Høylandet og Utviklingssenter for sykeheim og hjemmetjenester. Prosjektet finansieres ved hjelp av midler fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag.

Prosjektet har en prosjektkoordinator i Overhalla. Det er også satt ned en arbeidsgruppe som sammen med prosjektkoordinator skal jobbe med målene og implementere eventuelle tiltak som blir utarbeidet. 

Har du tanker, ideer eller innspill vedrørende prosjektet, enten som privatperson eller som frivillig organisasjon, send gjerne e-post til prosjektkoordinator