Barnehage/skole

Statusrapport for barnehager våren 2018vedlegg
Tilstandsrapporter for grunnskolen i Overhalla
Skolestrukturutvalgets rapport datert 27.04.12
Forstudie OBUS (barneskolen) byggetrinn II - rapport fra arbeidsgruppe/konsulenter - nov. 2010
Rapport fra ad hoc-utvalg vedr plassering av ny Ranemsletta barnehage


Digitalisering og innovasjon

Kartlegging av status for bredbånd og mobildekning i Overhalla. Tilrådninger og forslag til bredbåndstrategi 2018-2021


Helse/pleie/omsorg

Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorgssektoren


Kultur og folkehelse

Folkehelseutfordringer i Trøndelag - midlertidig rapport fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) juni 2019
Oversiktsdokument, befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne - 2018
Melamartnan 2010 - sluttrapport
Melamartnan 2008 - sluttrapport
Adhoc-utvalg for utredning lokalisering kultur- og oppvekstmiljø 2006 - delrapport 1


Næring og utvikling

MIN-prosjektet: Sluttrapport 2007-2010


Miljø, teknisk, bygg og anlegg

Rapport rehabilitering av Gimle - idretts- og samfunnsdel - 2016
Lokal energiutredning Overhalla 2011 Referat åpnet møte 15.3.2012
Rapport Teknisk avdeling, datert 6.4.2010 Powerpoint-presentasjon med KOSTRA-tall
Prosjektrapport Stedsutvikling Ranemsletta 2009, sist revidert september 2011
Prosjektrapport Stedsutvikling Skage 2009
Miljøutredning Overhalla kommuneKOM-sak 109/12
Miljøutredning helsesenteret 2008


Økonomi/administrasjon

Årsregnskap
Årsmelding
Eierskapsmelding 2017
Eiendomsskatt