Gjeldende regler for rett til barnehageplass

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
  • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
  • Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
     
  • Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn.
  • Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart.
  • Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket.
  • Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.