1. Læringsbrett og innhold.

 • Ved utlevering av læringsbrettet følger det med beskyttelsesdeksel og lader.
 • Kommunen sørger for at elevene får tilgang til de appene (programmene) som skal brukes på læringsbrettene i undervisningen.
 • Læringsbrettene må leveres inn i ferier og langhelger, oppladet og avslått. Rektor kan gjøre unntak fra regelen.
  Elevens skjermkode skal festes på innsiden av beskyttelsesdekslet ved innlevering og skal ikke vises til andre.
 • Kommunen har ansvar for å ha lagringsløsninger på læringsbrettene for skoledokumenter, men tar ikke ansvar for tap av personlig data utover dette.
 • Kommunen forbeholder seg retten til å slette innhold på læringsbrettet hvis dette blir nødvendig for bruken av læringsbrettet.

​2. Elevens og foresattes ansvar.

 • Foresatte har ansvaret for bruken av læringsbrettet utenfor skoletiden.
 • Skjermkode til læringsbrettet er alltid være aktivert og skal ikke vises til andre elever.
  Kun kontaktlærer, skolens ledelse og IKT-ansvarlig i kommunen skal få vite skjermkoden ved behov. Dette er nødvendig for å rette opp feil på læringsbrettet.
 • Så langt det er mulig, skal læringsbrettene oppdateres heime.
 • Brettet skal ha minimum 1GB ledig kapasitet.
 • Læringsbrettet skal ha minst 80% oppladet batteri ved skoledagens start.
 • Læringsbrettet skal oppbevares, fraktes og brukes på en forsvarlig måte, for å unngå skader på læringsbrett og lader.
   
 • Læringsbrett oppbevart i beskyttet deksel, skal være med på skolen hver dag, dersom det ikke er gitt beskjed om noe annet.
 • Det er ikke tillatt å bruke læringsbrettet til og fra skolen. Dette gjelder også på skolebussen.
 • Deling og felles bruk av innhold på læringsbrettet må påregnes på skolen. Unngå derfor privat innhold som andre ikke skal se (f eks bilder og videoer)
 • Foresatte har sammen med skolen et ansvar for å veilede og følge opp eleven, slik at det ikke forekommer ulovlig nettbruk (herunder nettmobbing)
  – spesielt knyttet til sosiale medier. 

3. Bruken av læringsbrettet.

 • Intensjonen med læringsbrettet er at det skal brukes i læringsarbeidet.
  Bruk og innhold utover dette som virker forstyrrende på læringsarbeidet er ikke tillatt og innhold kan bli fjernet av kommunen.
 • Elever skal aldri ta bilde eller opptak av personer, uten at den/de det gjelder synes dette er greit.
 • Elever skal ikke bruke andre elever sitt læringsbrett uten at dette er avtalt både med den eleven som disponerer brettet til vanlig og lærer.
 • Skolen skal til enhver tid ha mulighet til å se elevenes innhold på læringsbrettet.

4. Tiltak hvis retningslinjene brytes?

 • Hvis retningslinjene brytes, skal skolen gjøre en individuell vurdering. Ved misbruk, har skolen rett til å inndra læringsbrettet for en periode. Eleven vil da få mulighet til å arbeide med andre læremidler.

5. Regler i skoletiden.

 • Skolens regler gjelder for bruk av læringsbrettet i skoletiden.
 • Reglene for bruk i klasserommet skal være lett synlige i alle klasserom.

6. Skader og tap.

 • Ved skader skal foresatte sammen med eleven skrive skademelding som leveres til skolen omgående (se eget skjema)
 • Dersom det oppstår skade på læringsbrettet ved bruk i fritiden eller ved uforsiktig bruk på skolen, vil det bli krevd et skadegebyr på kr 500,-på lik linje med lærebøker og annet utstyr som tilhører kommunen. (Skadeerstatningslovens §§ 1-1 (Barns ansvar) og 1-2.2).
 • Ved andre gangs skade ved bruk i fritiden, ved uforsiktig bruk på skolen eller tap av læringsbrett må det betales et gebyr på kr 1500,-
 • Skolen avgjør i hvert enkelt tilfelle etter at skademeldingen er lest og vurdert, om det er grunnlag for å kreve inn skadegebyret.

Kontraktens gyldighet.

 • Kontrakten gjelder så lenge eleven er elev ved Hunn skole eller Overhalla barne- og ungdomsskole. Kommunen forbeholder seg retten til å endre kontraktens innhold ved behov. Foresatte vil da få tilsendt ny kontrakt for vurdering/signering.
 • Kontrakten skal signeres og returneres til skolen innen angitt dato fra kontaktlærer eller skoleledelsen.