Den første timen er viet KS ved Einar Jakobsen som presenterer en rapport fra Lokaldemokratiprosjektet. Sakslisten blir gjennomgått etter det.

Sakliste

 

Saksnr
Innhold
 
RS 6/10
Referater til kommunestyremøte 29. november 2010
 
PS 62/10
Lise Solstad - Søknad om fritak fra politiske verv
 
PS 63/10
Orientering fra Overhalla kulturskole
 
PS 64/10
Nytt eierskap i Museet Midt
 
PS 65/10
Tertialrapport 2. tertial 2010
 
PS 66/10
Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011
 
PS 67/10
Barnehage for alle - utvidelse kapasitet
 
PS 68/10
Kvalitetsstander helse og omsorg
 
PS 69/10
Utviklingsprosjekt Overhalla sykeheim
 
PS 70/10
Rullering/revisjon av Trafikksikkerhetsplan 2011 - 2014
 
PS 71/10
Høringsuttalelse til søknad og konsekvensutredninger - Samordnet 132 kV nettilknytning fra vindkraft Innvordjellet og Breivikfjellet vindkraftverk
 
PS 72/10
Revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Sluttbehandling. Prioritering av søknader om spillemidler for 2011.