Mens møtet pågikk, kunne man følge med via direkte videooverføring. Vi gir deg nå videoopptakene fra møtet. Dette som en service til interesserte som vil vite hva som egentlig ble sagt, hvordan debatten gikk og hvordan kommunestyrets endelige vedtak ble.

Møteprotokollen vil for øvrig bli lagt ut på nett i løpet av 21.12.2010, sammen med forslag som ble framlagt i møtet.

Videoen fra møtet er todelt, hver del på ca 3 timer. Første del starter med av markeringa av kulturprisen, ny vurdering av reguleringsspørsmålet vedr. Bankåkeren Skage sentrum, og slutter midt i budsjettsaken. Andre del inneholder resten av budsjettsaken, eiendomsskattevedtaket, vedlikeholds- og investeringsplan kommunale bygg, forstudie OBUS byggetrinn II, samt økonomiplanen 2011-14.

Første del:

 

Andre del: