Gjeldende kretsgrenser i Overhalla kommune for Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole

Hunn skole
Alle elever som bor nord for Namsen på strekningen kommunegrensen mot Namsos til og med Øyesvollkrysset sokner til Hunn skole.

Overhalla barne- og ungdomsskole
Alle elever bosatt sør for Namsen, samt de bosatt øst for Øyesvollkrysset sokner til Overhalla barne- og ungdomsskole.
 

Vurderinger det er tatt hensyn til når kretsgrensene ble bestemt

  • Lokal forskrift om kretsgrenser i Overhalla kommune angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som skolekretser.
  • Når det fattes vedtak om skoleplass tas det alltid utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret.
  • Forskriften har til hensikt å sørge for faste kretsgrenser som bidrar til forutsigbare oppvekst- og læringsmiljøer. Dette igjen skal medvirke til å skape trygghet og gode nettverk for både elever og foreldre.
  • Lokal forskrift tar stort hensyn til at elevene skal få skolegang ved den nærmeste skolen. Der det ikke er tilfelle, kan det være topografiske eller trafikkmessige hensyn som tilsier at det er mer hensiktsmessig å gi elever plass ved en annen skole.
    (Fornuftig organisering av skoleskyss og trafikksikkerhet f eks ved av- og påstigning har betydning i vurderingen)
  • Videre skal forskriften bidra til å sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å sikre alle elever tilfredsstillende kvalitet i opplæringen. Av den grunn kan det også være hensyn til kapasitet som gjør at elever tildeles skoleplass ved andre skoler enn den nærmeste. Det kan av og til være nødvendig å endre på enkelte opptaksområder dersom forventet elevtallsvekst tilsier det. Foresatte kan søke om skoleplass på annen skole enn i den skolekretsen de er bosatt.