Gjeldende lokale regler for gratis skoleskyss for grunnskolene i Overhalla

Elever på de strekningene der det er vedtatt gratis skyss, vil få dette uten at foreldre trenger å søke kommunen om dette, selv om avstanden er kortere enn de nasjonale reglene tilsier (4 km og 2 km). Søknader om gratis skoleskyss utover gjeldende regler for Overhalla, må sendes til Kommunalsjef for oppvekst.

Reglene for Hunn skole:

 1. FV-17 i retning østover mot Overhalla etter opphør gang- og sykkelvei før avkjøring til Skage industriområde.
  Skyss 1. - 7. trinn.
 2. FV-17 retning Overhalla og Fv 7054 Skilliås/Hammer etter opphør gang- og sykkelvei.
  Skyss 1. - 7. trinn.
 3. FV 7050 mot Namsos fra kryss til skistadion.
  Skyss 1. - 4. trinn.
 4. FV- 434 - Melen.
  Skyss 1. - 7. trinn (endring ble vedtatt av Formannskapet 16. september 2021)

Reglene for Overhalla barne- og ungdomsskole:

 1. Fra OBUS FV-17 i retning Namsos.
  a) Skyss 1. trinn i sentrum Overhalla fra motsatt side av fortau.
  b) Skyss 1. - 7. trinn for kryssing Circle K og samme side fram til kryss til Barlia.
  c) Skyss 2. – 10. trinn etter 2 km grensen.
 2. FV 760 mot Namsos og mot Grong – passering Ranem bru.
  Skyss 1. – 10. trinn pga dårlig sikkerhet over Ranem bru.
 3. KV 27 Svalivegen etter opphør fortau/gang- og sykkelvei.
  Skyss 1. – 10. trinn.
 4. KV 27 mot Liss Amdal etter opphør fortau/gang- og sykkelvei.
  Skyss 1. – 10. trinn.
 5. KV 31 mot Solum etter opphør fortau/gang- og sykkelvei.
  Skyss 1. – 10. trinn.
 6. Fv 17 – Gang- og sykkelvei Skogmo fram til kryss Skjørland.
  Skyss kun 1. trinn p g a avstand til skolen.
 7. FV 7058 Liss Skogmo.
  Elever 1. trinn vil har permanent rett til skyss p ga av avstand til skolen.
  Skyss 1. - 10.trinn for de som bor over 4 km langs Skogmivegen til OBUS via Skogmo sentrum.
 8. FV 760 mot Grong fra start FV 760 kryss Bjøra.
  Skyss 1. – 10. trinn.

Reglene for Overhalla Montessoriskole

 1. Fv 1740 – Sørsivegen i retning Namsos.
  Skyss 1. – 10. trinn.
 2. Fv 1740 – Sørsivegen i retning Grong.
  Skyss 1. – 10. trinn.

Hvilke vurderinger har kommunen gjort før dagens regler ble vedtatt?

De fleste saker som handler om trafikksikkerhet blir behandlet i arbeidsutvalget for trafikksikkerhet i kommunen. I saker som gjelder elever i skolene, så er det Kommunalsjef for oppvekst som fatter vedtak i enkeltsaker. Hvis det søkes om endringer i rettigheter for et delområde i kommunen, må dette behandles av Formannskapet som trafikksikkerhetsutvalg. 
Arbeidsutvalget består av: kommunestyremedlem, teknisk sjef, avdelingsingeniør (sekretær), politikontakt (tidligere lensmann) og kommunalsjef oppvekst.

I 2018 ønsket Fagsjef for oppvekst en gjennomgang av skyssrettighetene for alle deler av kommunen, da dette ikke var foretatt på mange år. Sammenfallende med dette overtok AtB ansvaret for gjennomføringen av skoleskyss etter at Trønderfylkene ble sammenslått.

Følgende ble da gjennomført:

 1. Arbeidsutvalget ble utvidet med
  - Leder for Trygg trafikk Trøndelag
  - Representant for Statens vegvesen, Steinkjer.
 2. Trygg trafikk sine vurderingskriterier ble brukt for alle 15 strekninger som ble vurdert.
  Disse kriteriene er:

   Fartsnivå/fartsgrense
   Trafikkmengde
   Veibredde/veiskulder
   Gangfelt

   Sikt/sikthindringer
   Kryssing av vei
   Inn- og utkjøringer
   Utfordringer vinter

 3. Vurderingene førte til at noen strekninger der elevene tidligere hadde hatt rett til skyss 1. - 4. trinn, ble anbefalt utvidet til 1. - 7. trinn. Dette gjelder KV 27, Svarliavegen og Liss Amdal, KV 31 Solum og FV 1740 i begge retninger fra Øysletta sentrum (Overhalla Montessoriskole). Dette er nå endret til å gjelde 1. -10.trinn.
 4. Saken ble oversendt til Formannskapet som behandlet arbeidsutvalgets utredning og vedtok anbefalingene 6. november 2018.

Rett på gratis skoleskyss hvis eleven har delt bosted?

Elever i grunnskolene har rett på gratis skyss ved delt bosted.
Foresatte som har barn med delt bosted må gi tilbakemelding om gjeldende botidsfordeling blir videreført eller om foresatte kommer til å endre på det.
Kommunen har frist 1. april hvert år for registrering og godkjenning av skoleskyssen for neste skoleår, som etter dette behandles endelig av Fylkeskommunen.
Kontaktpersonene på skolene ønsker derfor opplysning om botidsfordeling for neste skoleår før 20. mars, hvis dette er mulig. 

 • Dersom det bekreftes at gjeldende botidsfordeling skal videreføres er det ikke nødvendig å sende inn nytt skjema (samme like/ulike uker som dette skoleår).
 • Dersom foresatte endrer ordning, må det foreligge nytt botidsskjema med underskrift fra begge foresatte.
 • Kjøreplan for neste skoleår (se botidsskjema) sendes inn før skolestart når bostedsfordelinga er på plass.

Skjema for botidsfordeling finner du her!

Har du spørsmål, så kan disse personene gi deg et svar:
Hunn skole: Ina Aarmo, mob: 913 10 632 eller e-post
OBUS: Bjørg-Inger Rian, mob. 993 98 000 eller e-post
 

Behov for skyss av medisinske årsaker.

 • Elever kan behov skoleskyss av helsemessige årsaker for kortere eller lengere perioder.
  Skoleskyss blir ikke innvilget før legeattest er levert til skolen.
 • Elever med diagnoser der tilstanden endrer seg, må levere ny legeattest. 
 • Der elever flytter fra barneskole til ungdomsskole må legeattest legges fram for den nye skolen.

Skjema for legeattest lastes ned her!

Har du spørsmål, så kan disse personene gi deg et svar:
Hunn skole: Ina Aarmo, mob: 913 10 632 eller e-post
OBUS: Bjørg-Inger Rian, mob. 993 98 000 eller e-post