Rett og plikt til grunnskoleopplæring - vedtak om skoleplass

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år:

 • Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole.
 • Plikt til grunnskoleopplæring betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Du som forelder kan i stedet velge en friskole (privat skole) eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme.

Eleven vil få brev fra kommunen i god tid før skolestart med vedtak om skoleplass i den skolekretsen kommunen har bestemt. Eleven har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet som dere sogner til (skolekretsen).
Det er mulig å klage på dette vedtaket hvis du mener du har grunner for å gjøre dette.

Skoleforberedelse for skolestartere (1. trinn)

Dette blir gjennomført

 1. Brev om tildeling av skoleplass blir sendt fra Kommunalsjef for oppvekst. Dette brevet adresseres til skolestarteren med den adressen barnet har i folkeregisteret. 
 2. Fra mars startvåren, vil skolens rektor ta kontakt og elev og foreldre blir invitert til en oppstartsamtale (innskriving)
 3. I perioden januar-mai, vil elever fra skolen bli faddere for skolestarterne og besøke dem i barnehagen. 
  Fadderne vil også ta i mot skolestarterne ved besøk på skolen i løpet av våren.
 4. Skolen vil i mai invitere til foreldremøte. På dette møtet vil det bli gitt informasjon fra skoleledelse og SFO-ledelse.
 5. Like etter foreldremøtet vil det i overgangen mai/juni bli arrangert skoleforberedende dager (førskoleuke) på skolen, der personell også fra barnehagene deltar. 

Samtykke til overføring av informasjon

For å sikre best mulig overgang for barna, er det viktig at skolen får god informasjon om barna fra barnehagen.
Foreldre må gi sitt samtykke til dette i Vigilo oppvekstsystem for barn som har hatt plass i kommunal barnehage før overgang til skolen.
Privat barnehage gjennomfører også dette.

Tilflytting fra annen kommune til Overhalla

Hvis dere skal flytte til Overhalla fra annen kommune og har barn i skolepliktig alder, er det viktig at flyttemelding sendes til Folkeregisteret. Overhalla kommune vil hente nødvendig informasjon herfra som skolen trenger.
Hvis du er usikker på hvilken skole eleven "vil høre til" i Overhalla kommune, kan du ta kontakt med konsulent Guri Kjelbergnes, mobil 415 36 534.

 • Ditt barn er skolestarter (har ikke vært elev på skole tidligere), da må du ta kontakt med skolen der eleven skal starte i Overhalla kommune.
  Eleven vil få et vedtak om skoleplass i posten når eleven har fått postadresse i Overhalla kommune.
   
 • Ditt barn er allerede skoleleev når dere skal flytte til Overhalla kommune.
  • Sjekk hvilken skole barnet/ungdommen vil få skoleplass i Overhalla kommune.
  • Meld fra til skolen der barnet har vært elev i god tid før dere skal flytte.
   Denne skolen må vite hvilken skole eleven skal flytte til og flyttedato.
  • Skolen eleven flytter fra vil sende en flyttemelding til skolen der eleven skal starte.
  • Ta kontakt med den nye skolen for å avtale første oppmøte på skolen.
  • Eleven vil få et vedtak i posten om skoleplass når eleven har fått postadresse i Overhalla kommune.
    
 • I tilfeller der skolen trenger opplysninger om helsemessige eller andre forhold som har betydning for barnets videre utvikling, er det viktig at skolen får denne informasjonen i god tid før barnet skal starte på ny skole, slik at skolens ledelse eller andre fagpersoner kan forberede elevens skolestart i Overhalla på best mulig måte.
   
 • Hvis ditt barn er elev på ungdomstrinnet og allerede har fått formell underveisvurdering, så må ledelsen på den nye skolen få dette, slik at opplæringen kan tilpasses eleven best mulig videre.

Flytting til Overhalla fra et annet land med annet språk

Arbeidsinnvandring.
(Enkeltpersoner eller familier som flytter til Overhalla på eget initiativ for å arbeide)

 • Hvis de som flytter til Overhalla har barn i skolepliktig alder (6 år - 16år), så må det tas kontakt med kommunalsjef for oppvekst
 • Hvis du som voksen innflytter oppfordres du til å gjennomføre norskopplæring, Slik opplæring kan gjennomføres i regi av Namsos opplæringssenter i Namsos kommune. Denne opplæringen må innflytter betale selv. 

Familiegjenforening.
Det finnes 2 typer familiegjenforening:

 1. Norsk statsborger søker gjenforening med kone/barn fra andre land.
  - Hvis de som flytter til Overhalla har barn i skolepliktig alder (6 år - 16år), så må det tas kontakt med kommunalsjef for oppvekst
  - Hvis du som voksen innflytter oppfordres du til å gjennomføre norskopplæring, Slik opplæring kan gjennomføres i regi av Namsos opplæringssenter i Namsos kommune. Denne opplæringen må innflytter betale selv. 
 2. Bosatte flyktninger som søker gjenforening med familie i hjemlandet.
  Når bosatteflykninger for familiegjenforening, vil Bosetnings-og integreringstjenesten (BIT) ta kontakt med skolen for å informere om barn i skolepliktig alder. BIT gjennomfører møter med skolen for å informere om landet ny elev kommer fra og tidligere skolegang og besøker klassen eleven skal starte i. BIT og skolen samarbeider for å få til best mulig opplæringstilbud for eleven.

Flyktninger som bosettes i Overhalla kommune.
Når Overhalla kommune bosetter nye flykninger, vil Bosetnings-og integreringstjenesten (BIT) ta kontakt med skolen for å informere om barn i skolepliktig alder. BIT gjennomfører møter med skolen for å informere om landet ny elev kommer fra og tidligere skolegang og besøker klassen eleven skal starte i. BIT og skolen samarbeider for å få til best mulig opplæringstilbud for eleven.

Skoleskyss og av- og påstigning buss

På våre sider om skoleskyss finner du hvilke regler som gjelder for skoleskyss nasjonalt, og lokale regler for Overhalla kommune i tillegg.

Hvis ditt barn trenger skoleskyss fra bosted i kommunen der du mener det ikke er trygt å gå til bussholdeplass eller at av- og påstigningsplass der det ikke er busslomme er for dårlig, så må du melde dette i så god tid som mulig før det blir aktuelt. Du melder dette til Kommunalsjef for oppvekst Grete Mo.

Foreldre sin informasjonsplikt

For å sikre at kommunikasjon/informasjon mellom skole og foreldre skjer i h t gjeldende lovverk, har foreldre en plikt til å gi skolen opplysninger når barnets foreldre ikke bor sammen. Se vår nettside om hva du må opplyse skolen om hvis foreldre til elev ikke bor sammen.