Eksempel på tiltak som kan gis tilskudd: 

  • Hydrotekniske anlegg som skal forhindre erosjon og forurensing, f. eks. oppgradering av defekte lukkingsanlegg, avskjæringsgrøfter, anlegg for å lede overflatevann og sikring av vannveier slik at erosjon fra jordbruksareal unngås. Inntil 50 % tilskudd. 

  • Rydding, restaurering og skjøtsel av kulturmarksarealer som har gått ut av bruk, f. eks. rydding og istandsetting av gamle beiteområder slik at den tradisjonelle bruken kan tas opp igjen. Inntil 50 % tilskudd. 

  • Bevaring og tilrettelegging av kulturminner, også tilrettelegging for ferdsel til fots og opplevelse av jordbrukslandskapet. Inntil 70 % tilskudd. 

  • Ytre istandsetting og vedlikehold av verneverdige bygninger i landbruket. Arbeidene skal utføres slik at bygningens fasade ikke endres, minst mulig utskifting av det opprinnelige og mest mulig valg av samme materialer som det gamle der gammelt må erstattes med nytt. Inntil 35 % tilskudd. 

  • Planlegging og registrering av fellestiltak. Inntil 70 % tilskudd.

Tiltak innenfor alle ordninger kan omsøkes, men i Overhalla og Grong kommunes tiltaksstrategi/retningslinjer som utarbeides årlig, har disse tema høyeste prioritet:

  1. Tiltak som fremmer miljøverdier og matproduksjon

  2. Tiltak som bidrar til samfunnsutvikling eller næringsutvikling.

  3. Tiltak som oppfyller flere delmål.

Hvordan søke?

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Digitalt søknadsskjema

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars, men søknader behandles så lenge vi har tilskuddsmidler.

Tilskuddssats er mellom 35 og 70 % av godkjent kostnadsoverslag, avhengig av tema du søker på. Tilgjengelige midler kan påvirke hvor mye du får i tilskudd.