Etter samhandlingsreformen har vi sett en forskyvning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette betyr at pasienter som enten bor hjemme eller i institusjon er dårligere og har mer komplekse utfordringer. For å håndtere denne utfordringen er det behov for kompetanseheving hos ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Opplæringen skal gi økt observasjons- og handlingskompetanse hos ansatte ved bruk av ABCDE-prinsippet samt innføring av NEWS og ISBAR som systematiske beslutningsverktøy.

ABCDE, NEWS og ISBAR er ulike verktøy som benyttes i kartleggingen av tegn og symptomer på forverret tilstand . Bruken av dette skal kvalitetssikre at tegn på forverrelse blir oppdaget og kommunisert riktig i dialog med legevakt/ fastlege.

Hjemmetjenesten gjennomførte opplæring  27.04 og 05.05, institusjon og bo- og miljøtjenesten står fortløpende for tur.