Vårt ansvar

Kommunestyret har det overordna politiske ansvaret for trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Dette ansvaret er delegert til formannskapet som er kommunens trafikksikkerhetsutvalg (KTU).

Kommunen har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. I henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven, har vi et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. Vi har myndighetsområder og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen er en stor arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester, og i tillegg eier av barnehager og skoler. Vi støtter opp om Nullvisjonen, og legger den til grunn for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplanen skal være et viktig styringsverktøy for målrettet kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, og viser blant annet hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i kommunen. 

Her er gjeldende trafikksikkerhetsplan.