Hjemmetjenestene i Overhalla kommune skal:

 • Bidra til at pasientene/brukerne gjennom hjelp til selvhjelp skal få muligheten til å bo i eget hjem. Gjennom god faglig kompetanse og kartlegging skal det utøves rett tjeneste, til rett tid, til rett sted.
 • Være et supplement til det pasienten/brukeren ikke er i stand til å utføre selv, og det som anses for rimelig standard. Det blir gitt tilbud på lavest mulig nivå og økes etter behov.
 • Ha et godt samarbeid med pårørende slik at det er avklart hva brukeren selv kan utføre, hva pårørende kan bidra med og hva tjenesten kan yte.


Hvilke tjenester omfatter hjemmetjenester?

 • Praktisk bistand/ opplæring
 • Hjemmesykepleie
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgslønn
 • Matombringing
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Demensomsorg
 • Kreftomsorg
 • Tekniske hjelpemidler


Hvem kan søke om hjemmetjenester:

Innbyggere i Overhalla som på grunn av alder, sykdom eller funksjonshemming har behov for helsehjelp og/ eller annen bistand.


Praktisk bistand/opplæring kan omfatte:

 • Rengjøring av bad/toalett, kjøkken, stue, brukers soverom og entre.
 • Oppvask, men ikke etter besøkende.
 • Vasking og stryking av brukers tøy.
 • Vask av vinduer og skifting av gardiner 2 ganger pr. år.
 • Lufting av gulvtepper inntil 2 ggr. pr. år.
 • Skift av brukers sengetøy hver 14. dag.
 • Være behjelpelig med å sette opp handleliste og bestille varer.
 • Tilberedning av tørrmat/oppvarming av middag.

Praktisk bistand/opplæring ytes alle hverdager mellom kl. 08.00-15.30

Tjeneste tildeles etter søknad og vurdering, og det fattes vedtak for hva tjenesten innebærer for den enkelte bruker.


Hjemmesykepleie kan omfatte:

 • Råd, veiledning og støttesamtaler.
 • Observasjon av helsetilstand i samråd med lege
 • Opptrening og vedlikehold av ferdigheter.
 • Hjelpemiddeltilpasning i samråd med fysioterapeut og ergoterapeut.
 • Hjelp til personlig hygiene, av- og påkledning, hjelp til dusj/ bad.
 • Administrering av medikamenter.
 • Blodprøvetaking for pasienter som ikke kan oppsøke legekontor.
 • Sårbehandling.
 • Hjelp til alvorlig syke og døende.
 • Opprettholdelse av god ernæring

Hjemmesykepleie tildeles etter søknad og individuell vurdering.


Tjenester tildeles etter behov, og hjemmesykepleien skal bidra med de oppgaver pasienten ikke klarer å utføre selv.

Hjemmesykepleien har døgnkontinuerlig tjeneste.


Trygghetsalarm:

Trygghetsalarm er en kommunal serviceytelse, og et hjelpetiltak for den som har alvorlig sykdom og/eller funksjonssvikt som gjør at det kan oppstå situasjoner hvor en har behov for hjelp. Ved alarmutløsning går alarmen til Namsos brannvakt som videreformidler til hjemmesykepleien.

Leie av trygghetsalarm har satser fastsatt av kommunestyret, se oversikt over betalingssatser for helse.
 

Matombringing:          

Hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å ivareta sitt eget ernæringsbehov, kan få levert middag fra Overhalla Storkjøkken til hjemmet.

Bestilling av middag skjer via Overhalla storkjøkken.

 

Les mer om disse tjenestene i tjenestekatalogen:

 

Hva kan brukeren forvente av hjemmetjenesten?

 • At en senest 3 dager etter henvendelse blir kontaktet for avtale om hjemmebesøk.
 • At bruker får den bistand som er fattet i vedtaket.
 • At bruker/pårørende blir møtt med respekt.
 • At personalet er underlagt taushetsplikt.
 • At tjenesten kommer til avtalt tid. (avvik innen 20-30 min er innenfor akseptabel margin.) Ved avvik utover dette blir beskjed gitt til pasient.


Forventninger til bruker:

 • At tjenesteyter blir møtt med respekt.
 • At bruker respekterer at personalet er underlagt taushetsplikt.
 • Hjelp ytes kun når bruker er til stede. Bruker gir beskjed når han ikke blir hjemme.
 • At bruker selv utfører funksjoner vedkommende selv kan klare.
 • Framkommelighet til bolig er god, sommer og vinter.
 • At bruker tillater tilpasninger/ bruk av nødvendige hjelpemidler i hjemmet som letter arbeidstakeres arbeidssituasjon.


Hva koster tjenesten?

Hjemmesykepleie er gratis. For de øvrige tjenester betales en egenandel, ut fra enhver tids gjeldende satser vedtatt av kommunestyret.


Hvordan tildeling av hjelp foregår

Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger og i samarbeid med den enkelte bruker. Hjemmebesøk vil bli foretatt etter at søknad er mottatt pleie- og omsorgstjenesten. Overhalla kommune bruker IPLOS registreringssystem for å kartlegge søkernes pleie- og omsorgsbehov. Denne registreringen foregår i samarbeid med den enkelte. Deretter mottar bruker et skriftlig vedtak. Det er klageadgang på vedtak.


Hvordan gå fram for å søke om hjemmetjenester?

Søknadsskjema fås også ved henvendelse til Overhalla kommune, ved helsetjenesten eller ved  kommunens servicesenter i administrasjonsbygget.


Sendes:

Overhalla kommune
Pleie og omsorgstjenesten
Ferjemannsveien 6
7863 Overhalla


Andre tlf.:

Saksbehandler: 47 27 99 39
Hjemmetjenesten: 99 37 40 00
Tjenesten for funksjonshemmede: 99 37 30 00
Kommunens info/service: 74 28 00 00
Overhalla sykeheim: 99 37 50 00


Hvor kan jeg klage?

Skriftlig klage på vedtak rettes til Saksbehandler i Pleie og omsorg. Øvrige henvendelser rettes direkte til pleie- og omsorgstjenesten der tjenesten ytes.