Planen legger til rette for en utvidelse av industriområdet nord-øst for eksisterende fabrikklokaler.

Planområdet har et totalt areal på ca 72 daa.

I tillegg til nytt tilleggsareal fra eiendommene Bjørnes nedre gnr. 53 bnr. 2 og Bjørnes nedre gnr. 53 bnr. 3, vil reguleringsplanen erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Bjørnes - Omlegging av kommunal veg, egengodkjent 17.11.2008 (Planident:174420080001).

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens Kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig og sendes Overhalla kommune Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7863 Overhalla, evt. til e-postadresse: postmottak@overhalla.kommune.no, innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / § 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Vedtatt reguleringsplan kan ses i Planregisteret på kommunens hjemmeside (se under Snarveier ligger link til Planregisteret. Søk på Planident: 174420130002, eller planens navn: Bjørnes industriområde.

Plandokument:
Særutskrift KOM-sak 69/14 Sluttbehandling
Reguleringsplankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse