Formålet med planen er å bidra til en sikrere ferdsel for gående, syklende, samt å bidra til at flere får anledning til å sykle eller gå til skole, jobb og andre fritidsaktiviteter.

Planområdet ligger vest for Ranemsletta og omfatter formål avsatt til gang- og sykkelveg på strekningen Barliakorsen - Skeisbrua. I lengdemeter er strekningen på omlag 950 meter og vil bli en forlengelse av eksisterende gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen vil også være 1. deletappe av en gang- og sykkelveg mellom Ranemsletta og Hunn, og på sikt til Namsos. 

Dokumenter i saken kan også ses i kommunens digitale planregister. Lenke til planregistert. Søk på planens navn eller Planid: 1744-20170002.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages. Klagefrist er 3 uker regnet fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 

Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Overhalla kommune Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7863 Overhalla, eventuelt til epostadresse: postmottak@overhalla.kommune.no

Vedtatte dokumenter kan ses her:
Vedtak      
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse