Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for Formålet med reguleringen er å regulere planområdet på ca. 6,7 daa til boligformål med tilhørende vei, parkering og uteoppholdsareal.

Dokumenter i saken kan også ses i kommunens planregister på kommunens hjemmeside (under Snarveier ligger lenke til Kommunalt planregister (digitalt), søk på Planid: 2021001 eller planens navn: Skage sentrumsboliger).

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Overhalla kommune Teknisk avdeling, 7863 Overhalla, evt. til e-postadresse: postmottak@overhalla.kommune.no

Dokumenter kan hentes her:
Vedtak
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse