Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret den 20.11., sak 65/18, vedtatt ovennevnte reguleringsplan med bestemmelser, datert 15.1.2018 (planbeskrivelse sist rev. 7.5.2018).

Vedtatte reguleringsplan kan ses i Planregisteret på kommunens hjemmeside. (Under Snarvei/Aktuelt ligger link til Planregister. (søk på Planident: 20160001 eller planens navn: Bjørnes grustak).

Planvedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens Kap. VI, påklages til fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig og sendes Overhalla kommune Teknisk avdeling, 7863 Overhalla, evt. til e-postadresse: postmottak@overhalla.kommune.no, innen 4 uker fra kunngjøringsdato.

Vedtatt reguleringsplan
Vedtatt reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse med vedlegg