Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret den 26.3.19, sak 19/19, vedtatt ovennevnte reguleringsplan med bestemmelser datert 1.2.18, sist endring av reguleringsbestemmelser 3.12.18.

Vedtatt reguleringsplan kan ses i Planregisteret på kommunens hjemmeside. (se: snarvei/aktuelt ligger link til Planregisteret. (sk på Planident: 20160002 eller planens navn: Fuglår steintak).

Planvedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. Forvaltningslovens Kap. VI, påklages til fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig og sendes Overhalla kommune Teknisk avdeling, 7863 Overhalla, evt. til e-postadr.: postmottak@overhalla.kommune.no, innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Vedtatt reguleringsplan

Vedtatt reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse med vedlegg