Planen skal tilrettelegge for nye omsorgsboliger og en omstrukturering av helsesenteret, samt en bedre utnyttelse av dagens tomteareal tilhørende Overhalla kommune (Gnr/Bnr: 43/140,141,143,148,150,151,152,154,155 og 163).

Planforslaget omfatter et totalt areal på ca. 29,5 daa og erstatter deler av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta, vedtatt 17.10.2005 (Planid:174420050001).

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9. jf.Forvaltningslovens Kap.VI, påklages til fylkesmannen. Evt. klage ska framsettes skriftlig og sendes Overhalla kommune, Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7863 Overhalla, eller som e-post til: postmottak@overhalla.kommune.no, innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3, må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Vedtatt reguleringsplan kan ses i Planregisteret på kommunens hjemmeside. (under Snarvei/Aktuelt ligger link til Planregisteret. Søk på Planident: 174420160005, eller planens navn)

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse med vedlagt ROS-vurdering og sjekkliste NVE