Hovedformålet med planendringen er å forbedre attraktiviteten til det siste utbyggingsområdet innenfor planområdet til Skageåsen III. Det er sett på ulike løsninger for adkomstveger i planområdet for å gi best mulig adkomst til nye tomter og en god trafikksikkerhet.

Planforslaget omfatter et totalt areal på ca. 52 daa, og erstatter deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen III, vedtatt 18.03.1996 (Planident: 174419950002).

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens Kap. VI, påklages til fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig og sendes Overhalla kommune Teknisk avdeling, 7863 Overhalla, evt. til e-postadresse: postmottak@overhalla.kommune.no, innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2/ § 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Vedtak og reguleringsplandokumenter kan ses i Planregisteret på kommunens hjemmeside. (Under Snarvei/Aktuelt ligger link til Planregister. Søk på Planident: 174420170001, eller planens navn: Skageåsen III – trinn 4).

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse