Vedtektene for de kommunale SFO-ordningene

Gyldig fra: Hovedopptaket 2015 med virkning fra 15. august 2015. 
Sist endret: 9. februar 2015 (Overhalla kommunestyre, PS 3/15)  


§ 1 – Generelt 

Skolefritidsordningene drives av kommunen etter de retningslinjer som er gitt i lov, forskrift og kommunale vedtak.  

Skolefritidsordningene skal være en del av barnas oppvekstmiljø og imøtekomme det lokale behovet for tilsyn og omsorg. 

Skolefritidsordningene er et frivillig tilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1-4. årstrinn. I særlige tilfeller kan barn på 5-7. årstrinn etter søknad få et tilbud i skolefritidsordningen. 
Innholdet i skolefritidsordningen skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring, og gi et stimulerende aktivitetstilbud i samarbeid med foreldre, skole og nærmiljø. 

Forvaltning og bemanning

§ 2 – Forvaltning 

Ansvaret for forvaltningen av skolene og skolefritidsordningene i kommunen er lagt til rådmannen. 
Den enkelte skolefritidsordning er en del av skolen, og skal drives i samsvar med lover, forskrifter, kommunale vedtak og plan for den enkelte skolefritidsordning. Rektor er ansvarlig for administrativ og pedagogisk drift av skolefritidsordningen på den enkelte skole. I tillegg skal skolefritidsordningen ha en leder. 
Det skal gjennomføres minst ett foreldremøte årlig på skolefritidsordningen. 

 

§ 3 – Bemanning 

Skolefritidsordningen skal ha følgende bemanning: 
Skolefritidsordningen skal ha følgende bemanning: én ansatt per 17 barn. Antall voksne vil variere i løpet av dagen/ uken p g a variasjon i antall barn (i h t påmeldingene). 
I tillegg til grunnbemanning skal det settes inn ekstra bemanning når barn med særskilte behov har plass i skolefritidsordningen. 

Leder for skolefritidsordningen skal ha pedagogisk utdanning. 
Personalet i skolefritidsordningen følger skoleåret. I tillegg skal det gjennomføres fem planleggingsdager. 

Åpningstider og betaling

§ 4 – Åpningstider 

Skolefritidsordningen følger skoleåret. Det gis ikke tilbud om skolefritidsordning i skoleferiene, med unntak av de deler av juni og august som ikke er skoledager. 

Skolefritidsordningen er åpen mandag til fredag klokken 06.30-16.30.  

§ 5 – Betaling 

Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling.  

Det tilbys følgende plasstyper: 

  • Inntil 10 timer ukentlig.  

  • 11-19 timer ukentlig. 

  • Over 19 timer ukentlig. 

Det betales for ti måneder i året. I juni og august kreves det inn halv månedssats, i juli kreves det ikke inn betaling. I de andre månedene kreves det inn full månedssats. 

Det er egen sats for utvidet tilbud i juni og august. 

Det gis 25 % søskenmoderasjon uavhengig av antall søsken. Dersom oppholdstid på søsken er ulik, gis moderasjon på redusert plass. 

Søknad om friplasser behandles av NAV. 

Skolene kan kreve inn betaling for mat. 

Ved manglende betaling av regninger for opphold i skolefritidsordningen, kan plassen inndras. Før en plass i skolefritidsordningen inndras skal det sendes ut skriftlig varsel til betaler. 
Ved for sen henting kan man pålegges å dekke de faktiske utgiftene dette medfører. Det innføres en sats på kroner 200 per påbegynt halvtime ved henting etter skolefritidsordningens stengetid. 

Søknad om opptak av barn og oppsigelse av plass

§ 6 – Søknad og opptak av barn 

Søknadsfristen for skolefritidsordningen kunngjøres i Namdalsavisa og på kommunens nettside. Det må søkes om plass for hvert skoleår. 

Hovedopptaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder for neste skoleår. Det kan foretas supplerende inntak på den enkelte skole i skoleåret, dersom det er kapasitetsmessig mulig. Dette gjelder både inntak av nye barn og endring av oppholdstid. 

§ 7 – Oppsigelse av plass 

Oppsigelse av plass skal skje skriftlig, senest 1 måned før fratredelse av plass. Dette gjelder også ved søknad om endring til redusert SFO-plass. For oppsigelser mottatt etter 28. februar, må det betales til og med juni måned.
Dersom man ønsker å justere ned oppholdstiden i skolefritidsordningen skal dette skje skriftlig til rektor. Det gis ikke anledning til å justere ned oppholdstiden etter 1. april 

Oppsigelse av plass etter 1. juli  i det året det søkes om plass, medfører en måned betaling for det tilbudet det er sagt ja til. 

Taushetsplikt og opplysningsplikt

§ 8 – Andre forhold 

a) Taushetsplikt (jfr. forvaltningsloven § 13) 

Personalet i skolefritidsordingen, andre kommunalt ansatte og samarbeidsutvalget har taushetsplikt om forhold som vedrører barn og hjem de blir gjort kjent med gjennom arbeid og tillitsverv. 

b) Opplysningsplikt 

Skolefritidsordningen skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av rektor.  

Personalet i skolefritidsordningen skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal personalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter personalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av rektor.