Vedtektene for de kommunale SFO-ordningene

Gyldig fra: Hovedopptaket 2023 med virkning fra 15. august 2023. 
Sist endret: 15. juni 2023 (Overhalla kommunestyre, PS 2023/774)  

 

Gjedende vedtekter

§ 1 – Eierforhold

Skolefritidsordningene drives av Overhalla kommune etter de retningslinjer som er gitt i lov, forskrift og kommunale vedtak.


§ 2 – Generelt

Skolefritidsordningene skal være en del av barnas oppvekstmiljø og imøtekomme det lokale behovet for tilsyn og omsorg.

Skolefritidsordningene er et frivillig tilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1-4. årstrinn. I særlige tilfeller kan barn på 5-7. årstrinn etter søknad få et tilbud i skolefritidsordningen.

Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn.

Rammeplanen presiserer regelverket og hva som er verdigrunnlaget for SFO, og den beskriver innhold og arbeidsmåter i SFO. Kommunen eller den kommunen bruker til å oppfylle sin plikt etter opplæringsloven § 13-7 må følge rammeplanen, men planen åpner for lokale variasjoner og satsinger.

 

Overhalla kommune er ansvarlig for at skolefritidsordningen har lokaler og uteområder som er godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

 

§ 3 – Forvaltning

Ansvaret for forvaltningen av skolene og skolefritidsordningene i kommunen er lagt til kommunedirektøren.

Den enkelte skolefritidsordning er en del av skolen, og skal drives i samsvar med lover, forskrifter, kommunale vedtak og plan for den enkelte skolefritidsordning. Rektor er ansvarlig for administrativ og pedagogisk drift av skolefritidsordningen på den enkelte skole. I tillegg skal skolefritidsordningen ha en leder.
 

§ 4 – Åpningstider

Skolefritidsordningen følger skoleruta. Det gis ikke tilbud om skolefritidsordning i skoleferiene.

Skolefritidsordningen er åpen mandag til fredag klokken 06.30-16.30 og er stengt i skolens undervisningstid.
 

§ 5 – Betaling

Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling.

Det tilbys følgende plasstyper:

 • Korttidsplass, 1-12 timer pr. uke.
 • Ordinær plass, 13 timer og mer pr. uke.
 • 10 timer gratis kjernetid 1. og 2. klasse.

Det betales fra dato til dato.

Det gis 25 % søskenmoderasjon uavhengig av antall søsken. Dersom oppholdstid på søsken er ulik, gis moderasjon på redusert plass.

Barn på 1. – 7.trinn med særskilte behov etter Forskrift til Opplæringslovens §1B-3 har rett på gratis SFO-plass.

Søknad om friplasser behandles av NAV.

Skolene kan kreve inn betaling for mat.

Ved manglende betaling av regninger for opphold i skolefritidsordningen, kan plassen inndras. Før en plass i skolefritidsordningen inndras skal det sendes ut skriftlig varsel til betaler.

Ved for sen henting kan man pålegges å dekke de faktiske utgiftene dette medfører. Det innføres en sats på kroner 200 per påbegynt halvtime ved henting etter skolefritidsordningens stengetid.
 

§ 6 – Søknad og opptak av barn

Søknadsfristen for skolefritidsordningen kunngjøres på kommunens nettside. Det må søkes om plass for hvert skoleår.

Hovedopptaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder for neste skoleår. Det kan foretas supplerende inntak på den enkelte skole i skoleåret, dersom det er kapasitetsmessig mulig. Dette gjelder både inntak av nye barn og endring av oppholdstid.

Barn på 5. – 7. trinn med særskilte behov må søke om SFO-plass.

 

Følgende kriterier legges til grunn ved opptak (kriterier i prioritert rekkefølge):

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester. Dokumentasjon må framlegges av sakkyndige eller barneverntjeneste på prioritet ved opptak og før opptaket foretas.
 2. Barn av flyktninger.
 3. Andre sosiale forhold som tilsier at det er et særskilt behov for SFO-plass.
 4. Søsken av barn som går i SFO prioriteres, hvis dette ikke kommer i konflikt med kriterier som har høyere prioritet.
   

§ 7 – Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass skal skje skriftlig, senest 1 måned før fratredelse av plass. Dette gjelder også ved søknad om endring til redusert SFO-plass. For oppsigelser mottatt etter 28. februar, må det betales til og med juni måned
Dersom man ønsker å justere ned oppholdstiden i skolefritidsordningen skal dette skje skriftlig til rektor. Det gis ikke anledning til å justere ned oppholdstiden etter 1. april

Oppsigelse av plass etter 1. juli i det året det søkes om plass, medfører en måned betaling for det tilbudet det er sagt ja til.
 

§ 8 – Andre forhold

 1. Taushetsplikt

Personalet i skolefritidsordingen har taushetsplikt om forhold som vedrører barn og hjem de blir gjort kjent med gjennom arbeid jfr. Forvaltningslovens §§ 13 – 13f

 1. Opplysningsplikt

Personalet har i særskilte tilfeller opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten jfr. Opplæringslovens § 15-3 og § 15-4.

 1. Politiattest

For ansettelse i skolefritidsordningen kreves tilfredsstillende politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9