Vurdering uten karakterer og samtale om utvikling

 • Til og med 7. trinn skal vurderingen i fag og i orden og oppførsel gis uten karakterer.
 • Elevene har minst 1 gang hvert halvår rett til en samtale om deres utvikling i fag. Dette kan gjennomføres i forbindelse med samtale med foreldre.
 • Foreldre har rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer minimum 2 ganger i året.
  Når eleven har fylt 12 år, har eleven rett til å delta i foreldresamtalen.
  I samtalen skal det legges vekt på:
  - Elevens sosiale utvikling.
  - Elevens kompetanse i fagene.
  - Elevens daglige arbeidsinnsats.
  - Fokus på hvordan eleven, skolen og foreldre kan samarbeide for å legge til rette for elevens utvikling og læring.

Se hva underveisvurdering i fag skal inneholde!
Se hva underveisvurdering i orden og i oppførsel skal inneholde!

Karakterer i fag og i orden og oppførsel på u-trinnet

Vurdering i fag.
Fra og med 8. årstrinn skal vurdering i fag gis både med og uten tallkarakter.
Det er bare krav om å gi tallkarakter ved halvårsvurdering og ved sluttvurderinger.
Se § 3-5. Karakterer i fag

Vurdering i orden og i oppførsel
Fra og med 8. årstrinn skal vurdering gis både med og uten karakter.
Se § 3-6. Karakterer i orden og åtferd.

Varsling til elever og foreldre u-trinn

Elever og foreldre til elever under 18 år skal varslest skriftlig dersom eleven står i fare for å

 • ikke få karakter ved halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag.
 • få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) ved halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i orden eller i oppførsel.

Varselet skal gis straks det er klart at det er fare for nedsatt karakter eller bortfall av karakter, og skal gi eleven mulighet til å få karakter i fag eller ikke få nedsett karakter i orden eller oppførsel.

 

Sluttvurdering (Standpunktkarakterer og Eksamen)

En standpunktkarakter  i fag skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.
Se § 3-15

En standpunktkarakter i orden og oppførsel skal være uttrykk for elevene sin orden eller oppførsel etter opplæringen er avsluttet. Det skal gis en standpunktkarakter i orden og en standpunktkarakter i oppførsel på 10. trinn (og ved avslutningen av opplæringen i vidaregående skole).
Se § 3-16

En eksamenskarakter skal være uttrykk for den kompetansen hver enkelt elev eller privatist viser på eksamen. Eksamen skal være i samsvar med kompetansemålene i læreplanen. 
Eksamen skal gi eleven mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig med utgangspunkt i eksamensformen.

Se 
§ 3-25.Eksamensformer og varigheit    §3-26.Trekk til eksamen    § 3-27.Førebuingsdel    

§ 3-28.Sensur    § 3-29.Særskild tilrettelegging     § 3-33.Bortvising frå eksamen    

§ 3-34.Annullering av eksamen