Politiet opplever at det ved mange forsamlingshus i Trøndelag fortsatt arrangeres fester hvor det konsumeres medbrakt alkohol, og hvor man har unnlatt å søke om skjenkebevilling. Det er grunn til å tro at dette skyldes misforståelser eller manglende kunnskap om gjeldende regelverk. 

Personer som ønsker å arrangere offentlige fester på forsamlingshus der det skal konsumeres alkohol fremmer søknad om skjenkebevilling til kommunen, i tillegg til søknad om å avholde offentlig fest til politiet. Dermed skal det også være aldersgrense 18 eller 20 år for å delta på festen, i henhold til alkoholloven.

Se forøvrig: https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/

Unntak
Dersom arrangøren leier forsamlingshus til et "lukket selskap" der man har invitert en grupper mennesker faller disse bestemmelsene bort. Slike arrangementer krever heller ikke vakthold. Men de er altså ikke offentlige arrangementer.

Forklaring:

Dette er et meget snevert unntak som er ment å fange opp selskaper av privat karakter, hvor privatpersoner ønsker å ha selskapet i leide lokaler istedenfor i hjemmet, og hvor det på forhånd er en bestemt krets av mennesker som skal delta. Bryllup og konfirmasjoner er de klareste tilfellene, men også bursdagsfeiringer kan komme inn under begrepet (for eksempel en 50- års feiring). Et annet eksempel kan være dersom styret for et idrettslag bruker klubbhuset til en styremiddag hvor det drikkes alkohol. Forutsetningen er at det kun er styrets medlemmer som deltar, og ikke partnere eller andre inviterte. Typiske tilfeller som ikke faller inn under begrepet ”sluttet selskap” er arrangementer hvor innbydelse eksempelvis gis via en lukket facebookgruppe, eller hvor man skriver seg på en liste på forhånd, jf. rettspraksis. Det samme gjelder for bygdedans o.l. som er åpent for alle. Det er politiets oppgave å kontrollere at det ikke drikkes eller serveres alkohol på arrangementer hvor det ikke er tildelt skjenkebevilling.Felles for de to unntakene er at selskapet må være ”sluttet”. Dette er et meget snevert unntak som er ment å fange opp selskaper av privat karakter, hvor privatpersoner ønsker å ha selskapet i leide lokaler istedenfor i hjemmet, og hvor det på forhånd er en bestemt krets av mennesker som skal delta. Bryllup og konfirmasjoner er de klareste tilfellene, men også bursdagsfeiringer kan komme inn under begrepet (for eksempel en 50- års feiring). Et annet eksempel kan være dersom styret for et idrettslag bruker klubbhuset til en styremiddag hvor det drikkes alkohol. Forutsetningen er at det kun er styrets medlemmer som deltar, og ikke partnere eller andre inviterte. Typiske tilfeller som ikke faller inn under begrepet ”sluttet selskap” er arrangementer hvor innbydelse eksempelvis gis via en lukket facebookgruppe, eller hvor man skriver seg på en liste på forhånd, jf. rettspraksis. Det samme gjelder for bygdedans o.l. som er åpent for alle. Det er politiets oppgave å kontrollere at det ikke drikkes eller serveres alkohol på arrangementer hvor det ikke er tildelt skjenkebevilling.

Aktuelle lenker
Alkoholloven
Ung.no - om alkohol
Politivedtekt Overhalla kommune