Les sakliste til kommunestyremøte (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 32/18

Søknad om støtte til arrangement UM friidrett 2018

 

PS 33/18

Kulturminneplan for Overhalla kommune
Vedlegg:

 1. Forslag til kulturminneplan
 2. Innkomne innspill til planen

 

PS 34/18

Sletting av kommunens forkjøpsrett Skage aktivitetssenter SA
Vedlegg:

 1. Særutskrift, K.sak 25/13 - Avtale om salg av deler av eiendommene til tidligere Skage BOAS, gnr. 10, bnr. 17 og 70
 2. Avtale mellom Overhalla kommune og Skage aktivitetssenter ASA

 

PS 35/18

Stedsanalyse for Ranemsletta
Vedlegg:

 1. KOM-sak 11/18, 13.2.18 - Stedsutvikling av Ranemsletta
 2. Stedsanalyse - rapport - 2.5.18

 

PS 36/18

Fastsettelse av planprogram - Kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018 - 2030
Vedlegg:

 1. Endelig planprogram med vedlegg, sist rev. 22.5.18
 2. Innkomne brev med høringsuttalelser
 3. Innkommet etter frist, mottatt 16.5.18 - Uttalelse fra sametinget
 4. Innkommet etter frist, journalført 4.6.18 - Uttalelse fra NVE
   

 

PS 37/18

Innspill til: Høringsutkast delstrategi veg og handlingsprogram veg (fylkesveger)
Vedlegg:

 1. Delstrategi veg pr. 27. april

 

PS 38/18

Virksomhets- og regnskapsrapport 1. tertial 2018
Vedlegg:

 1. Regnskapsrapport 1. tertial
 2. Finansrapport 1. tertial
 3. Virksomhetsrapport 1. tertial

 

PS 39/18

Revidert økonomiplan 2018-2021
Vedlegg:

 1. Revidert økonomiplan 2018-2021, formannskapets forslag

 


PS 40/18

Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse - ny behandling
Vedlegg:
 1. Særutskrift av K-sak 63/17, behandlet i kommunestyret 19.12.17
 

PS 41/18

Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag
Vedlegg:
 1. Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag 2018-2021, datert april 2018
 
PS 42/18 Møteplan for 2. halvår 2018