Legatet forvaltes av et styre på 3 medlemmer som velges av Overhalla kommunestyre. Ordføreren skal være et av medlemmene. 

MERK: Styret anser for tiden at legatets kapital ikke gir mulighet for utdeling av årlig stipend, men årsmøtet ser det som viktig at kapital over 100.000,- står i beredskap til mulig anvendelse, jfr. statutter paragraf 5. (25.4.16).

Følgende er oppnevnt og valgt av kommunestyret, for valgperioden 2016 - 2019:

  1. Ordfører Per Olav Tyldum (SP)
  2. Sheila W. Ramsvik
  3. Jann Oluf Skogmo
     

I følge statutter for legatet, utdeles det årlig stipend etter innkommet søknad.
berettiget er:

a.     Uformuende ungdom inntil 25 år som søker utdannelse ut over ordinær skolegang.

b.     Personer som er kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av sykdom eller ulykke.
        Søkeren må være hjemmehørende Overhalla. Slektninger av Anne Himo og Kr. Kolkin skal ha
        fortrinnsrett. Utdelingene skjer vanligvis i desember etter forutgående kunngjort søknadsfrist på 14 dager.
        Ved øyeblikkelig behov som følge av ulykke, kan utdeling skje straks.